Press "Enter" to skip to content

Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaszowicach

§ 1
PRAWO KORZYSTANIA

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  1. Okazać dowód osobisty;
  2. Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
 6. W wypożyczalni obowiązuje zakaż palenia tytoniu i spożywania posiłków.

§ 2
WYPOŻYCZANIE

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 4 książki (tytuły) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
 6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu lub po uzgodnieniu z bibliotekarzem terminu zwrotu wypożycza na zewnątrz.
 7. Czytelnicy do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
 8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 9. Przy wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych do nabycia czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny.
 10. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych.

§ 3
POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien tez zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 3. Czytelnik może za zgodą Dyrektora Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 4
PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki (tytułu) ponad termin określony w § 2 pkt 1 Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,05 zł. od woluminu za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa również ich koszty.
 3. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5
SKARGI I WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

§ 6
PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 2. Wysokości opłat regulaminowych (§ 3 pkt 2 odszkodowanie za książki zagubione, zniszczone, uszkodzone; § 4 pkt 1 i 2 opłaty za nieterminowy zwrot książek ), określa obowiązujący w danym roku cennik.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Gaszowice.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2014 r.